Uw winkelwagen is leeg!
                  
                    call
Bel of App ons op: +31(0)631000921     

 

 
Veilig betalen met...
 
Gratis verzending vanaf €40
 

Algemene voorwaarden affiliate

ALGEMENE VOORWAARDEN AFFILIATENEMER


Artikel 1: Definities

Site:
De internetsite www.esigaret-kopen.nl

Affiliate:
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de algemene voorwaarden heeft aanvaard en door affiliategever als affiliate is geaccepteerd om bezoekers van zijn/haar site door middel van een link of een andere elektronische koppeling toegang te verschaffen tot de site.

Artikelen:
Alle producten en/of diensten die worden aangeboden via de site van de affiliategever

Link:
Een link van een affiliateprogramma, die een bezoeker van een affiliatesite, redirect van de affiliatesite, naar die van affiliategever

Gebruiker:
Iedere gebruiker van het internet die zich via een affiliatesite door middel van een link naar de site van de affiliategever begeeft en zodoende één of meer producten afneemt.

Content:
Het aanbod van de diensten op de site, zoals tekst, afbeeldingen, etc.

Artikel 2: Aard overeenkomst
De affiliategever verklaart de affiliatenemer te hebben aangesteld als affiliatenemer met ingang van de datum waarop zijn/haar account is goed gekeurd.

Artikel 3: Gebruik
1.    De affiliatenemer zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten en of diensten niet door de affiliatenemer maar door affiliategever worden aangeboden.
2.    De affiliatenemer is gerechtigd om de naam van affiliatenemer, het logo, zoals dat voorkomt op de site, en speciaal door affiliategever verspreid materiaal te gebruiken. Dit uitsluitend ten behoeve van het affiliateprogramma.
3.    Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 dezes zal affiliatenemer de auteursrechten, merkenrecht en overige rechten van exclusieve aard van affiliategever en derden respecteren.
4.    De affiliatenemer zal de content slechts gebruiken ten behoeve van het affiliateprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
5.    Het is de affiliatenemer niet toegestaan het materiaal en de content welke aan affiliategever toebehoort, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen
a.    Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.
b.    Het ongevraagd posten van grote aantallen berichten met dezelfde inhoud op nieuwsgroepen en forums.
c.    Misleiding van derden
6.    Het is onder meer, dus niet gelimiteerd, niet toegestaan dat de inhoud van de site van de affiliate:
a.    Een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
b.    Discrimineert
c.    Illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst
d.    Afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van de affiliategever
7.    De affiliatenemer zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies ter zake van de installatie en het gebruik van de link alsmede ter zake van de content.
8.    Indien affiliategever hinder ondervindt van de installatie en het gebruik van de link door de affiliatenemer, is affiliategever gerechtigd de link te blokkeren.

Artikel 4: Betalingen / Tarieven
Uit te betalen commissie door affiliategever is 15% over iedere order die door affiliatenemer aangebrachte leads is gegenereerd, ongeacht hoeveelheid omzet geschiedt.

De affiliatenemer krijgt bij elke verkoop via de affiliatenemer automatisch een e-mail met daarin de relevante gegevens betreffende de verkoop. Een affiliatenemer kan alleen aanspraak maken op commissie indien de afnemers zich conformeren aan de verkoop.

Artikel 5: Uitbetalingen
De betaling van de commissie zal maandelijks plaatsvinden op het iban nummer dat affiliatenemer heeft ingevuld bij registratie.

Artikel 6: Beëindiging Affiliateovereenkomst
Affiliategever is te allen tijde zonder opgaaf van reden bevoegd deze overeenkomst schriftelijk te beëindigen, met inachtneming van 2 weken.

Onverminderd haar overige rechten is affiliategever onder meer gerechtigd om de affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval dat:  
1.    De affiliatenemer tekort komt in de nakoming van zijn/ haar verplichtingen dan wel in strijd met de algemene voorwaarden van affiliategever handelt;
2.    De site van de affiliatenemer naar oordeel van de affiliategever in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of de goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
3.    Affiliategever op één of andere wijze schade van de affiliatenemer zou kunnen ondervinden
4.    De affiliatenemer in het kader van het affiliateprogramma onrechtmatig handelt jegens affiliategever of derden

Artikel 7: Gevolgen beëindiging Affiliateovereenkomst
Indien de affiliateovereenkomst om welke reden dan ook, is beëindigd:
1.    Worden de link(s) geblokkeerd en verbroken;
2.    Zullen alle verkopen tot dan toe worden verwerkt en verrekend volgens artikel 5 jo. artikel 6 dezes
3.    Is de affiliatenemer niet langer gerechtigd de naam, logo, geleverd materiaal en andere content van de affiliategever te gebruiken

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1.    De affiliatenemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar eigen site
2.    De affiliatenemer staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart affiliategever terzake van alle aanspraken dienaangaande

Artikel 9: Diversen
1.    De affiliatenemer zal geen toezegging doen en / of verplichtingen aangaan voor of namens affiliategever
2.    De affiliatenemer is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar affiliateovereenkomst over te dragen aan een derde

Artikel 10: Garantie
De Affiliategever garandeert de Affiliatenemer de constante, afgesproken kwaliteit van de geleverde producten en diensten.

Artikel 11: Vertrouwelijke gegevens
Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle gegevens, afkomstig van de andere partij,  welke als vertrouwelijk zijn aan te merken.

Artikel 12: Overmacht
Geen partij is aansprakelijk voor buitengewone omstandigheden die de nakoming van deze overeenkomst verhinderen, en die niet aan een der partijen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van partijen, wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan een der partijen afhankelijk is.

Artikel 13: ongeldig, nietig of onuitvoerbaar
Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze overeenkomst of een op deze overeenkomst gebaseerde aanvullende overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal dat artikel of deze artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere artikelen rechtsgeldig blijven.

Artikel 14: Nederlands Recht
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst die niet behoren tot de competentie van de kanton rechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van de Affiliategever.

Artikel 15: Algemene voorwaarden aanvaard
Door het aanvinken van “Ik heb de Algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord
” verklaard affiliatenemer kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voor de affiliatenemers.